FAQ

 

Czy po 19 stycznia 2013 roku jest jakakolwiek możliwość zdania egzaminu jeszcze na starych zasadach.

Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ nie przewidziano odpowiednich przepisów przejściowych w tym zakresie. Na starych zasadach można jedynie dokończyć kurs rozpoczęty przed 19 stycznia.

 

Czy po trzech nieudanych podejściach do egzaminu państwowego muszę odbyć szkolenie dodatkowe i jeśli tak to na jakich zasadach.

Nowe przepisy nie przewidują już obowiązkowego szkolenia dodatkowego, dlatego nie będzie to konieczne.

 

Jakich formalności muszę dopełnić by zapisać się na egzamin?

Niestety w nowe przepisy w kwestii zapisywania na egzamin państwowy nie rozróżniają kursantów którzy odbyli szkolenie na nowych zasadach od tych którzy skończyli swoje kursy jeszcze na podstawie dotychczasowych przepisów i nie posiadają profilu kandydata na kierowcę a jedynie tradycyjne zaświadczenie o ukończeniu kursu. Nie jest zatem wykluczone, że ośrodek egzaminowania odeśle kandydata z papierowym zaświadczeniem do starostwa w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę.

 

Czy egzamin teoretyczny zdany na starych zasadach zachowuje ważność?

Tak jak dotychczas, egzamin teoretyczny zachowuje ważność przez 6 miesięcy.

 

Co jeśli zgodnie z nowymi przepisami przestałem spełniać wymogi wiekowe dla kategorii prawa jazdy, o którą się ubiegam?

Sytuacja różni się zasadniczo w przypadku motocyklistów i kierowców kategorii ciężarowych. Ci pierwsi mają możliwość uzyskania prawa jazdy niższej kategorii – A2, uprawniającej po dwóch latach do wcześniejszego ubiegania się o kategorię A. Dla kategorii A2 ważność zachowa nawet zdany egzamin teoretyczny na kategorię A. Kandydaci na kierowców kategorii C i D są w gorszej sytuacji – dla nich sposobem na obniżenie progu wiekowego jest ukończenie kwalifikacji wstępnej.

 

Jakich dokumentów potrzebuję żeby uzyskać profil kandydata na kierowcę?

1. wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy - chodzi o to, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:

  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.

2. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane dla danej kategorii;

3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

4. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;

5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.

 

Czy na egzaminie praktycznym również czekają mnie jakieś nowości?

Nowości na egzaminie praktycznym dotyczą przede wszystkim kategorii motocyklowych – pojawiły się nowe, trudne zadania na placu manewrowym: slalom szybki ze średnią prędkością 30km/h i ominięcie przeszkody przy prędkości 50km/h, a jazda w ruchu miejskim nie będzie się już odbywać po wyznaczonych trasach. Zmienią się również motocykle używane do szkolenia i egzaminowania.

 

Ile zapłacę za egzamin przeprowadzony na nowych zasadach?

1. 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3. 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5. 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6. 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7. 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;