Wymagania

Otrzymanie prawa jazdy

1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

 • 14 lat – dla kategorii AM;
 • 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T;
 • 18 lat – dla kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • 20 lat - dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat - dla kategorii C, C+E, D1 i D1+E;
 • 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
 • A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
 • D i D+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 • C i C+E wynosi 18 lat;
 • D i D+E wynosi 21 lat.


Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

 • 23 lata lub
 • 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.


Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

 • 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
 • 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.


Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
 • 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.


Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Warto również zauważyć, że ustawa określa również minimalny wiek do poruszania się po drogach publicznych rowerem (10 lat), rowerem wieloosobowym (17 lat), pojazdem zaprzęgowym (15 lat) a nawet wózkiem inwalidzkim (13 lat).

Zakaz wydania prawa jazdy

Prawo jazdy nie może być wydane m. in. osobom:

 •  u których w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • w stosunku do których został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
 • w stosunku do których wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
 • posiadających inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

 

Ograniczenia w prawie jazdy

Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.