Jak wygląda egzamin

Procedura zaczyna się tak samo jak dotychczas – od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy ze wszystkimi załącznikami i wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie kursant w zależności od podjętej decyzji powinien zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORDzie.

 • wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy - chodzi o to, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane dla danej kategorii;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.

Zmienia się jedynie adres pod który udajemy się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę – zamiast do ośrodka szkolenia kierowców należy wybrać się do WORDu i zapisać na egzamin. Natomiast jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana

By kursanta można było zwolnić z zajęć teoretycznych musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego już w momencie kiedy OSK pobiera PKK przyjmując daną osobę na kurs.

Jest to pytanie, na które w świetle obowiązujących przepisów trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W przepisie pozwalającym na zwolnienie z części teoretycznej kursu w oparciu o pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu nie zawarto wyłączenia w zakresie tych kategorii. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak kwestia czy wystarczający do zwolnienia będzie pozytywny wynik z głównej kategorii np. B w przypadku ubiegania się o B+E czy raczej należy uznać, że w przypadku kategorii dla których nie przewidziano egzaminu teoretycznego zwolnienie z części teoretycznej kursu nie jest dopuszczalne. Żaden z tych wariantów nie może zostać uznany za w pełni racjonalny i niebudzący wątpliwości.

Tak, co do zasady możliwość zwolnienia z części teoretycznej dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy. Z kłopotliwą sytuacją mamy do czynienia jedynie w przypadku kategorii, których dotyczyło poprzednie pytanie.

W tym zakresie przepisy się nie zmieniły – do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku i dotyczy to również obniżonych progów wiekowych po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej.

Do samego szkolenia można natomiast przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem progu wiekowego, również w przypadku obniżonych progów wiekowych, nawet jeżeli kandydat jest dopiero w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu, dlatego kandydat może próbować ponownie.

Wówczas wszystko odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z część teoretycznej zostanie prowadzona przez WORD do PKK.

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny, realizowany jak dotąd – bezpośrednio po zakończeniu e-learningu albo po całym kursie w przypadku teorii prowadzonej tradycyjnymi metodami.

Tak, egzamin teoretyczny będzie taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowywał się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców.

Należy odróżnić dwie kwestie – przyswajanie teoretycznych informacji z zakresu pierwszej pomocy i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wiedza teoretyczna o pierwszej pomocy jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym i można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są natomiast kształcone pod okiem ratownika w ośrodku szkolenia kierowców. Co ważne – ćwiczenia te muszą być realizowane nawet w przypadku kursantów, którzy są zwolnieni z części teoretycznej kursu. Ćwiczenia te stanowią bowiem odrębną od teorii część kursu, mimo iż godzinowo i organizacyjnie powiązane są z częścią teoretyczną. Warto mieć jednak na uwadze, że wciąż trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem praktycznego egzaminu z pierwszej pomocy.

1. 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3. 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5. 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6. 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7. 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

Trasy

Poznaj prawdziwe trasy egzaminacyjne

FAQ

Odpowiedzi
na Twoje ptytania

Forum

Dysusje
na najważniejsze tematy

Wybierz OSK

Wybierz ośrodek
z "Teorią w domu"